Amb la intenció de complir escrupolosament amb els valors de la Firma i amb la normativa i regulacions aplicables en la prestació de serveis, per part de tots els membres de la mateixa, hem creat una llista que recull els principis i normes que han de guiar la nostra actuació :

  1. Tenim el deure i l’obligació de conèixer la llei aplicable a la nostra actuació, així com d’aconsellar sempre als nostres clients que compleixin amb la llei aplicable a la seva.
  2. Hem de treballar sempre d’acord als valors de la signatura: Rigor, Integritat i Honestedat, Transparència i Eficàcia.
  3. Protegim la informació que se’ns confia i hem tractar-la de forma confidencial, confiant en la discreció i en la tecnologia que ofereix la signatura.
  4. Ens comprometem a treballar complint escrupolosament amb els principis deontològics que regeixen l’exercici de l’advocacia: independència i lleialtat, tant envers els nostres companys de signatura, com els de professió, així com els nostres clients i les institucions o autoritats davant els quals cal col·laborar per a la prestació dels nostres serveis.
  5. Treballem com un equip, ajudant-nos en el que sigui necessari i conscients que el que fa un pot afectar la resta.
  6. Tractem als altres membres de la Firma, als nostres clients i a les persones amb les que col·laborem de forma cordial, amb dignitat i sense discriminar ni prejutjar a ningú.
  7. Sense oblidar les nostres obligacions deontològiques i ètiques, ni deixant de complir la llei, prioritzem als nostres clients en la nostra manera d’actuar.
  8. Volem aportar solucions a les necessitats que ens plantegen els nostres clients i hem de mantenir-los informats puntualment al llarg dels diferents processos que ens encarreguin.
  9. Ens recolzem en l’ús de tecnologia avançada per a ser eficaços i disminuir riscos en el compliment de les nostres obligacions.
  10. Finalment, ens comprometem a destinar gratuïtament una part dels beneficis de la nostra activitat a projectes que redunden en benefici de les comunitats menys afavorides en les societats de les que formem part.